Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
ARA SINAVI ALIŞTIRMASI

1- Koyduğu hukuk kurallarını egemen olduğu ve bugünkü Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunu kapsayan çok büyük bir alanda uygulayabilen devlet aşagıdakilerden hangisidir?

a) Pers Devletî
b) Roma imparatorluğu
c) Babil Devleti
d) Abbasiler
e) Emevi Devleti2- Aşağıdaki kavramlardan hangisi inkılâp" ile eşdeğerlidir?

a) Evrim
b) Devrim
c) Reform
d) Darbe
e) İhtilâl3- Aşağıdakilerden hangisi Türk İnkılâbının bir özelliğidir?

a) Endüstri devriminin etkisinde kalması
b) Yalnızca siyasal amaçlı olması
c) inkılâbı yeni bir devletin kurulmasıyla başlaması
d) İstanbul Hükümeti'nin müdahalesiyle gerçekleşmesi
e) Osmanlı Devleti'nin ıslahat hareketlerinin devamı olması4- Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklardan biri değildir?

a) Ege Adaları
b) Arnavutluk
c) Yunanistan
d) Bulgaristan
e) Trablusgarb5- Osmanlı ıslahat hareketlerinin asıl amacı hangisiydi?

a) Hükümeti güçlendirmek
b) Demokrasiyi kurmak
c) Devleti kurtarmak
d) Kişiye siyasal özgürlükleri tanımak
e) Bilim ve eğitim düzeyini yükseltmek6- Berlin Anlaşması ile Rusya'ya verilen Kars Ardahan ve Batum hangi tarihli anlaşma ile Osmanlı Devleti'ne geri verilmiştir?

a) 3 Kasım 1918 Avusturya-Macaristan Ateşkes Antlaşması
b) 3 Mart 1918 Brest-Litowsk Antlaşması
c) 30 Ekim 1918 Osmanlı Ateşkes Antlaşması
d) 11 Kasım 1918 Almanya Ateşkes Antlaşması
e) 29 Eylül 1918 Bulgaristan Ateşkes Antlaşması7- irinci Dünya Savaşı'nda Bağlaşma Devletleri hangi sıra ile ateşkes anlaşması imzalamışlardır?

a) Osmanlı İmparatorluğu-Almanya-Bulgaristan- Avs. Macaristan
b) Avs. Macaristan-Osmanlı imparatorluğu-AI- manya-Bulgaristan
c) Bulgaristan-Osmanlı İmparatorluğu Avust. Macaristan-Almanya
d) Osmanlı İmparatorluğu-Bulgaristan-Avs. Ma-caristan-Almanya
e) Almanya-Osmanlı imparatorluğu-Bulgaristan- Avs. Macaristan.8- Osmanlı devletinde yaşayanları dinleri ulusları inançları ne olursa olsun eşit gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Turancılık
b) Batıcılık
c) Osmanlılık
d) Ümmetçilik
e) Türkçülük9- İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Reval Görüşmesi
b) Paris Antlaşması
c) Üçlü İttifak
d) Berlin Antlaşması
e) Bab-ıâli Baskını10- Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Osmanlı Devletinin sadrazamı aşağıdaki şahıslardan hangisiydi?

a) Ahmet İzzet Paşa
b) Talat Paşa
c) Damat Ferit Paşa
d) Tevfik Paşa
e) Mithat Paşa11- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra bazı yurtsever subaylar gizli komitalar kurmuşlardır. Kurulan ilk komita aşağıdakilerden hangisidir.

a) Milli Kongre Cemiyeti
b) İslâm ihtilali Komitası
c) Halk İştirakiyen Fırkası
d) İslâm Teali Cemiyeti
e) İngiliz Muhipler Derneği12- Amasya Tamimi'nin en önemli özelliği nedir?

a) Ulus egemenliği ilkesini ilk kez benimsememesi
b) Padişahın tanınmaması
c) İstanbul Hükümeti ile bağları kesmesi
d) Egemenliğinin ulusta olduğunu açıkça belirtmesi
e) Meclis'i Mebusan'ın açılmasını istemesi13- Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye ve Fi listin cephesindeki ordu aşağıdakilerden han gisidir?

a) 16. Kolordu
b) 19. Tümen
c) 9. Ordu
d) Hareket Ordusu
e) Yıldırım Orduları14- Belli bir amaca ulaşmak isteyen kişilerin bir araya gelerek sorunları görüşmeleri ve hedefe varabilmek için kararlar almaları yoluyla düzenlenen toplantıya ne denir?

a) Anlaşma
b) Protokol
c) Kongre
d) Mülakat
e) Genelge15- Yurttaki dağınık direnme örgütleri ilk kez ne rede "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında toplandı.

a) Sivas Kongresi'nde
b) TBMM'de
c) Erzurum Kongresi'nde
d) Havza'da
e) Amasya Tamimi'nde16- İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye'nin varlığını kabul ettiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya gelmesi
b) Amasya Protokolleri
c) Damat Ferit'in istifa etmesi
d) Sivas Kongresi'nin toplanması
e) Saltanatın kaldırılması17- Birinci TBMM aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanılarak toplamıştır?

a) Olağanüstü yetkilere sahip meclis
b) Danışma Meclisi
c) Kurucu Meclis
d) Halk Meclisi
e) ihtilal Meclisi18- Fransa ile TBMM arasında yapılan anlaşma hangi tarihte hangi bölge ile ilgili olarak imzalanmıştır?

a) 22 Mayıs 1920 - Batı Anadolu
b) 22 Mayıs 1920 - Doğu Anadolu
c) 30 Mayıs 1920 - Güneydoğu Anadolu
d) 30 Mayıs 1920 - Güneybatı Anadolu
e) 22 Mayıs 1920 - Güneybatı Anadolu19- TBMM'nin 5 Eylül 1920'de çıkardığı "Nisab-i Müzakere Kanunu" aşağıdakilerden hangisini düzenlemeyi amaçlamıştır?

a) Yeni Anayasanın nasıl hazırlanacağı
b) Uluslararası antlaşmaların nasıl yapılacağı
c) Gündeme gelen konuların nasıl görüşülüp karara bağlanacağı
d) İstanbul Hükümetiyle yapılacak görüşmeleri
e) Saltanat kurumu ile ilişkilerim ne yönde olacağı20- Aşağıdakilerden hangisi "kurucu meclis"in özelliklerinden değildir?

a) Kültürel kurumları kurması
b) Halkın seçtiği temsilcilerden oluşması
c) Olağanüstü yetkilere sahip olması
d) Geçici ve hazırlayıcı bir meclis olması
e) Anayasa yapması21- Gümrük Anlaşması kimlerle hangi tarihte yapıldı?

a) Ermenilerle 2-3 Aralık 1920'de
b) Yunanlılarla 23 Temmuz 1920'de
c) İngilizlerle 21 Aralık 1923'te
d) Ruslarla 12 Ağustos 1920'de
e) Fransızlarla 30 Ağustos 1922'de22- Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanının dış siyaset hedeflerinden birisidir?

a) Her devlete karşı Kuvay-ı Milliye birliklerini birleştirmek
b) Yeni kurulan devleti mümkün olduğu ölçüde tanıtmak
c) İstanbul Hükümeti'nin tanınmadığını bildirmesi
d) Yurdun kurtuluşu için askeri her türlü tedbiri almak
e) Ulusal bir ordu kurmak23- Sevr Barışının Osmanlı Devleti açısından hükümsüz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parlamento tarafından onaylanmaması
b) Avsturya
c) Osmanlı toprak bütünlüğünü hiçe sayması
d) Türk ulusunun haklarını yok saymış olması
e) Çok taraflı olması24- Fransızlarla Ankara Anlaşması hangi tarihte imzalandı?

a) 13 Ekim 1921
b) 10 Ağustos 1920
c) 10 Aralık 1922
d) 20 Ekim 1921
e) 21 Temmuz 192125- Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşlarınhangisi sonrasında başkomutanlığa getirilmiştir?

a) Kütahya-Eskişehir
b) Dumlupınar
c) II. İnönü
d) Sakarya
e) l. İnönü26- Mustafa Kemal hangi savaştan önce "Başkumandan" oldu?

a) II. İnönü
b) I. Dünya Savaşı
c) Sakarya
d) I. İnönü
e) Büyük Taarruz27- TBMM Hükümeti Doğu Trakya'yı Yunan işgalinden aşağıdakilerden hangisiyle kurtarmıştır?

a) Mudanya Ateşkes Antlaşması
b) Büyük Taarruz
c) Ankara Antlaşması
d) Lozan Barış Antlaşması
e) Kars Antlaşması28- Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasında en önemli sorun olarak görüldü?

a) Türk Ulusunun padişahsız yaşamayacağı düşüncesi
b) Saltanat ile Halifeliğin birbirinden ayrılamayacağı
c) Dış dünyanın saltanata sahip çıkması
d) Padişahın Hükümetinin TBMM'nde güvenoyu alması
e) Türk Ulusunun padişahsız yaşayamayacağı düşüncesi

29- Parlamentonun kanun çıkarma yetkisine nead verilir.?

a) Yürütme
b) Kararname
c) Yasama
d) Tüzük
e) Yargı


30- Halk Fırkası aşağıdakilerden hangisinin temelleri üzerinde kurulmuştur?

a) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
b) Kuvay-ı Milliye
c) Heyet-i Temsiliye
d) Kuvay-ı Seyyare
e) Kuvay-ı İnzibatiye31- 1980 yılında silahlı kuvvetlerin yönetime el koymasından sonra oluşturulan kurucu meclis aşağıdakilerden hangisidir?

a) Danışma Meclisi
b) Mebusan Meclisi
c) Temsilciler Meclisi
d) Kurucu Meclis
e) Milli Birlik Komitesi

32- Bugün yürürlükte bulunan Anayasamızda hangi hükümet sistemi yer alır?

a) Yan Başkanlık sistemi
b) Meclis Hükümet Sistemi
c) Başbakanlık hükümeti
d) Oligarşik demokrasi
e) Parlamenter sistem33- Hangi devrim 1930 yılından sonra gerçekleştirilmiştir?

a) Üniversite reformu
b) İlke olarak laikliğin kabulü
c) Medeni Kanun'un kabulü
d) Harf değişikliği
e) Halifeliğin kaldırılması34- Cumhuriyet döneminde kurulmayan parti hangisidir?

a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
b) Demokrat Parti
c) Cumhuriyet Halk Fırkası
d) Ahali Cumhuriyet Fırkası
e) Serbest Cumhuriyet Fırkası35- Boğazlar üzerindeki Tuk egemenliğini kesin(eştiren anlaşma hangisidir?

a) İstanbul
b) Montrö
c) Lozan
d) Ankara
e) Sevr36- Hangi anlaşmada Boğazlar üzerindeki egemenliğimiz sınırlandırılmıştır?

a) Moskova Antlaşması ile
b) Lozan Barışı ile
c) Montrö Sözleşmesi ile
d) Londra Konferansı sonunda
e) Ankara Antlaşması ile


CEVAPLAR:

1-B
2-B
3-C
4-C
5-C
6-B
7-C
8-A
9-A
10-A
11-B
12-A
13-E
14-C
15-A
16-B
17-A
18-C
19-C
20-A
21-A
22-B
23-A
24-D
25-A
26-C
27-A
28-B
29-C
30-A
31-A
32-E
33-A
34-C
35-B
36-B